GRAMMAR ม.ปลาย by KPKP

 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 64
 • Duration: 120 days
Categories:

Grammar เนื้อหา ม.ปลาย by KPKP

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนระดับ: มัธยมปลาย 

เนื้อหาด้านในมุ่งเน้นการปรับพื้นฐานทั้งไวยากรณ์และทักษะสำคัญสำหรับทำข้อสอบระดับ ม.ปลาย เหมาะสำหรับพื้นฐานอ่อน จนถึงสูง

นักเรียนที่ผ่านคอร์สนี้จะมีความสามารถในการทำโจทย์คำศัพท์ และ การอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มุ่งเน้น Grammar ที่สำคัญสำหรับการเรียน มัธยมปลายทั้งหมด
 • สามารถทำโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มุ่งเน้นการทำเกรด และทำข้อสอบ GAT, O-NET, และ 9 วิชาสามัญ
 • เรียนได้ไม่อั้น 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน)
 • หากมีเอกสารเพิ่มเติมจะทำการอัพเดทลงใน DOWNLOAD

 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 64
 • Duration: 120 days
Categories:

Grammar เนื้อหา ม.ปลาย by KPKP

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนระดับ: มัธยมปลาย 

เนื้อหาด้านในมุ่งเน้นการปรับพื้นฐานทั้งไวยากรณ์และทักษะสำคัญสำหรับทำข้อสอบระดับ ม.ปลาย เหมาะสำหรับพื้นฐานอ่อน จนถึงสูง

นักเรียนที่ผ่านคอร์สนี้จะมีความสามารถในการทำโจทย์คำศัพท์ และ การอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มุ่งเน้น Grammar ที่สำคัญสำหรับการเรียน มัธยมปลายทั้งหมด
 • สามารถทำโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มุ่งเน้นการทำเกรด และทำข้อสอบ GAT, O-NET, และ 9 วิชาสามัญ
 • เรียนได้ไม่อั้น 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน)
 • หากมีเอกสารเพิ่มเติมจะทำการอัพเดทลงใน DOWNLOAD

 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 64
 • Duration: 120 days
Categories:

Grammar เนื้อหา ม.ปลาย by KPKP

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนระดับ: มัธยมปลาย 

เนื้อหาด้านในมุ่งเน้นการปรับพื้นฐานทั้งไวยากรณ์และทักษะสำคัญสำหรับทำข้อสอบระดับ ม.ปลาย เหมาะสำหรับพื้นฐานอ่อน จนถึงสูง

นักเรียนที่ผ่านคอร์สนี้จะมีความสามารถในการทำโจทย์คำศัพท์ และ การอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มุ่งเน้น Grammar ที่สำคัญสำหรับการเรียน มัธยมปลายทั้งหมด
 • สามารถทำโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มุ่งเน้นการทำเกรด และทำข้อสอบ GAT, O-NET, และ 9 วิชาสามัญ
 • เรียนได้ไม่อั้น 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน)
 • หากมีเอกสารเพิ่มเติมจะทำการอัพเดทลงใน DOWNLOAD

 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 64
 • Duration: 120 days
Categories:

Grammar เนื้อหา ม.ปลาย by KPKP

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนระดับ: มัธยมปลาย 

เนื้อหาด้านในมุ่งเน้นการปรับพื้นฐานทั้งไวยากรณ์และทักษะสำคัญสำหรับทำข้อสอบระดับ ม.ปลาย เหมาะสำหรับพื้นฐานอ่อน จนถึงสูง

นักเรียนที่ผ่านคอร์สนี้จะมีความสามารถในการทำโจทย์คำศัพท์ และ การอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มุ่งเน้น Grammar ที่สำคัญสำหรับการเรียน มัธยมปลายทั้งหมด
 • สามารถทำโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มุ่งเน้นการทำเกรด และทำข้อสอบ GAT, O-NET, และ 9 วิชาสามัญ
 • เรียนได้ไม่อั้น 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน)
 • หากมีเอกสารเพิ่มเติมจะทำการอัพเดทลงใน DOWNLOAD

 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 64
 • Duration: 120 days
Categories:

Grammar เนื้อหา ม.ปลาย by KPKP

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนระดับ: มัธยมปลาย 

เนื้อหาด้านในมุ่งเน้นการปรับพื้นฐานทั้งไวยากรณ์และทักษะสำคัญสำหรับทำข้อสอบระดับ ม.ปลาย เหมาะสำหรับพื้นฐานอ่อน จนถึงสูง

นักเรียนที่ผ่านคอร์สนี้จะมีความสามารถในการทำโจทย์คำศัพท์ และ การอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มุ่งเน้น Grammar ที่สำคัญสำหรับการเรียน มัธยมปลายทั้งหมด
 • สามารถทำโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มุ่งเน้นการทำเกรด และทำข้อสอบ GAT, O-NET, และ 9 วิชาสามัญ
 • เรียนได้ไม่อั้น 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน)
 • หากมีเอกสารเพิ่มเติมจะทำการอัพเดทลงใน DOWNLOAD

 • Instructor: Kru P'Neal
 • Lectures: 64
 • Duration: 120 days
Categories:

Grammar เนื้อหา ม.ปลาย by KPKP

คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนระดับ: มัธยมปลาย 

เนื้อหาด้านในมุ่งเน้นการปรับพื้นฐานทั้งไวยากรณ์และทักษะสำคัญสำหรับทำข้อสอบระดับ ม.ปลาย เหมาะสำหรับพื้นฐานอ่อน จนถึงสูง

นักเรียนที่ผ่านคอร์สนี้จะมีความสามารถในการทำโจทย์คำศัพท์ และ การอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • มุ่งเน้น Grammar ที่สำคัญสำหรับการเรียน มัธยมปลายทั้งหมด
 • สามารถทำโจทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มุ่งเน้นการทำเกรด และทำข้อสอบ GAT, O-NET, และ 9 วิชาสามัญ
 • เรียนได้ไม่อั้น 24 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน)
 • หากมีเอกสารเพิ่มเติมจะทำการอัพเดทลงใน DOWNLOAD

There is no review for this course

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
X